ชื่อเรื่อง : ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลูกาฮีเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง