ชื่อเรื่อง : ซื้อตลับหมึก จำนวน 2 รายการ (เอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง