ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและประปา หมู่ที่ 4 บ้านบลูกาฮูลู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง