ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านมูบา หมู่ที่ 6 กว้าง 6 เมตร ยาว 40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง