ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลูกาฮูลู ภาคเรียนที่1/2565 จำนวน 83 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง